Thema vum 13 bis 24.6: De Verkéier

Den 21.6 gi mir d’Potty Lotty op Kielen kucken: d’Kanner musse spéidstens um 8.30 an der Schoul sin.

Den 21.6 as och d’Elterversammlung am Precoce um 19.45 Auer, wou mir iwwert de Schoulausflug an d’Summerfest schwätzen