Thema vum 7-18. März: Recycling

De 15., 16. a 17.3 geht jeweils eng Klass op Kielen bei d’Sica. Hei weisen enner anerem dem Maila seng Mamm an dem Jayson säi Papp eis, wat sie schaffen. Hinnen mol schon e grousse MERCI!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert